תקנון האתר

1. Tofashion (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט המשמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים, נעליים ואביזרי אופנה.

2. האתר מנוהל ובבעלות חברת אופנת טיאו אופנה בע״מ ח.פ. 516054301 מרח' דרך יפו 21 תל-אביב-יפו (להלן: "החברה").

3. למען הנוחות ובשל סגנון מוצרי החברה, תקנון זה מנוסח בלשון נקבה אולם הוא מיועד ומכוון לשני המינים.

4. תקנון זה נועד להסדיר את היחסים בין החברה והאתר לבין המשתמשות באתר, והוא משמש כהסכם בין צדדים אלה. הכניסה לאתר ו/או גלישה בו ו/או כל שימוש בו, לרבות ביצוע הזמנות באמצעותו, כפופים לתנאי השימוש כמפורט בתקנון זה, ועל המשתמשת לעיין בתקנון זה ולעקוב אחר השינויים בו מעת לעת.

5. המשתמשת באתר ו/או מבצעת רכישת מוצרים באמצעותו מאשרת כי היא קראה תקנון זה וכי היא מסכימה לתנאים ולהוראות הכתובים בו, וכי לא תהא לה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה או מי ממנהליהם ועובדיהם בגין שימוש באתר בהתאם לתנאי התקנון. במידה והמשתמשת איננה מסכימה לאמור בתקנון אזי מתבקשת המשתמשת שלא לעשות שימוש באתר ולא לבצע כל רכישה באמצעותו.

6. תמונות המוצרים באתר נועדו לצורך המחשה בלבד, ומצולמות מזוויות צילום מוגבלות בלבד, והן אינן מחייבות את הנהלת האתר ו/או החברה וייתכנו הבדלים קלים בין המוצרים המצולמים לבין המוצרים המצויים במלאי.

7. החברה פועלת ככל יכולתה לכך שהמידע המופיע באתר יהיה מדויק ומלא, יחד עם זאת, מובהר כי ייתכנו מקרים בהם נפלו שגיאות שלא במכוון ו/או אי דיוקים, והחברה לא תישא בכל אחריות שהיא הנובעת מכך. בכל מקרה, המידעוהמחיר הקובע הינם אלו המופיעים בחנויות החברה.

8. בכל מחלוקת יהוו הרישומים המצויים בחברה בקשר לפעולות המתבצעות דרך האתר כראיה לנכונות הפעולות.

9. לחברה הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, וזאת מבלי להודיע על כך, ולפי שיקול דעתה הבלעדי ועל פי דין.

ביצוע הזמנה ורכישת מוצרים

10. ביצעו הרכישות באמצעות האתר יתאפשר רק באמצעות כרטיס אשראי תקף בישראל שמחזיקה המשתמשת, ואשרהחברה מאשפרת ביצוע רכישות באמצעותו.

11. החברה אינה מתחייבת כי מוצרים המוצגים באתר מצויים במלאי בכל זמן נתון ו/או בכל המידות, וייתכנו חסרים שלמוצרים מסוימים ומגוון מוגבל של מידות.

12. המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ, אשר עשוי להשתנות מעת לעת ואינם כוללים דמי משלוח.

13. לחברה הזכות שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי.

14. בעת ביצוע הזמנה על המשתמשת למסור באתר את שמה המלא, ת.ז., כתובתה וכתובת למשלוח ההזמנה, וכן את פרטי כרטיס אשראי.

15. פרטי המשתמשת יישמרו ולא יעשה בהם שימוש מלבד לצורך רכישת והזמנת המוצרים.

16. על המשתמשת למסור פרטים מלאים, עדכניים ונכונים. מסירת פרטים אישיים כוזבים ו/או פרטי אמצעי תשלוםכוזבים הינה עבירה פלילית, ומשתמשת אשר תעשה כן צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים, הן מצד החברה והן מצד שלישי שנפגע בגין כך.

17. במקרה בו תבוצע הזמנה של מוצר שאינו מצוי במלאי, לא תאושר ההזמנה באופן סופי ולמזמינה ולמשתמשת לאתהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או האתר בגין כך. האתר מתחייב, כי בכל מקרה בו תבוצע הזמנה שלמוצר שאינו במלאי, ובוצע תשלום בגין כך, תבוטל העסקה ויושב למשתמשת סכום הרכישה במידה ובוצע תשלום על ידה.

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

18. מדיניות ביטול עסקה והחזרת מוצרים כפופה להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "החוק").

19. המשתמשת רשאית לבטל את הזמנתה אך ורק במקרים ובתנאים הבאים:

א. זכות הביטול לא תחול על מוצרי הלבשה תחתונה ו/או בגדי-ים.          

ב. במקרה בו בקשת הביטול התקבלה בהנהלת האתר טרם משלוח המוצר על ידי החברה -  יושב ללקוחה הסכום ששילמה בגין ההזמנה שבוטלה ללא חיוב נוסף.

ג. במקרה של שליחת בקשת ביטול עסקת הזמנת מוצרי ביגוד או הנעלה לאחר שליחת המוצר, ובתוך שלושהימים מקבלת המוצר אצל הלקוח, לא כולל ימי מנוחה, תבוטל העסקה ויינתן החזר כספי, תוך הפחתת עלויות שליחת המוצר. במקרה של ביטול עסקת רכישת מורצים אחרים, בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. למען הסר ספק מובהר, כי ההחזר הכספי יינתן רק במקרה בו יוחזר המוצר ללא פגם ומבלי שנעשה בו שימוש, באריזתו המקורית ומבלי שהוסרו ממנו התוויות. למעןהסר ספק יובהר, כי מצבו של המוצר ייקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. במידה והמוצר הוחזר שלא על פי תנאיסעיף זה לא יינתן החזר כספי.

ד. לא יינתן החזר כספי עבור מוצרים שלא שולמה תמורתם תמורה כספית, כגון מבצעים, הגרלות ו/או מתנות וכד'.

ה. ביטול עסקה והחזרת מוצרים הנמכרים במבצע ו/או במכירה מיוחדת, ו/או במכירת "סוף עונה" ו/או ב"sale" תעשה בתוך 48 שעות בלבד. מעבר לפרק זמן זה לא יבוצע ביטול העסקה.

ו.  כל החזר כספי יבוצע לכרטיס האשראי אשר באמצעותו בוצעה הרכישה בלבד, וזאת בהתאם לזמנים הנהוגיםעל ידי חברות האשראי.

ז. החזרת מוצרים תבוצע באמצעות שליחת המוצר בדואר רשום, או באמצעות משלוח המוצר באמצעות שליח לכתובת החברה על חשבונו של הלקוח.

20. בכל מקרה בו למשתמשת זכות לביטול עסקה על-פי החוק או על-פי תקנון זה, תימסר על ידה הודעת הביטול באחת מהדרכים הבאות:

(1) בעל פה בטלפון: 0525433180

(2) בדואר רשום לכתובת: דרך יפו 21 תל אביב

(3) בדואר אלקטרוני: ppunto@walla.co.il

(4) בפקסימיליה: 035189740 

(5) באמצעות שליחת הודעה דרך האתר;

21. לחברה הזכות לבטל עסקה או הזמנה כולה לפי שיקול דעתה, ולמזמין ו/או לכל צד שלישי לא תהא כל טענה ו/או תביעה בגין כך.

אספקה ומשלוחים

22. אספקת המוצרים המצויים במלאי תבוצע באמצעות דואר ישראל, ובתוך 14 ימי עסקים מביצוע ההזמנה וקבלתהתשלום בגינה. למען הסר ספק מובהר, כי ימי חול יחשבו ימי ראשון עד לחמישי, לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג, חול המועד  ומועדי ישראל.

23. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לאיחור ו/או לנזק כלשהו בגין איחור במקרים הבאים:

א. שביתה ו/או עיצומים ו/או פגיעה בפעילות עבודה סדירה ו/או תקלות אצל ספקים ונותני שירותים הקשוריםלייצור ו/או לאספקת ו/או לשליחת המוצרים;

ב. סיבות הקשורות עם מבצע השליחות;

ג. כוח עליון, וכן מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע;

ד. כל סיבה שאינה בשליטתה של החברה;

24. שליחת המוצרים מוגבלת אך ורק לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל.

25. מוצרים שיוזמנו באתר ישלחו אך ורק לכתובת שנמסרה על ידי המזמין. במקרים בהם לא תימסר כתובת תקינה עלול המשלוח שלא להגיע ליעדו. במקרה שכזה לא תהיה לחברה ו/או לאתר כל אחריות ולא תהא למזמין ו/או לנמען כל טענה ו/אודרישה ו/או תביעה בגין כך, לרבות לא דרישה להשבת התשלום בגין ההזמנה.

26. החברה ו/או האתר לא יהיו אחראים לאי ביצוע משלוח ו/או לאי קבלת משלוח בישובים בהם אין רישום מוסדר שלרחובות ו/או מספור מסודר של בתים ו/או ישנו קושי באיתור כתובת הנמען, או במקומות בהם הכניסה מוגבלת, כגון: מוסדות, מרכזי תעשייה ומסחר, בתי ספר, מפעלים וכד'.

הגבלת אחריות

27. המוצרים המוצעים למכירה באתר הינם באיכות מעולה, אולם ייתכנו מקרים בהם ייפול פגם בייצור של מוצר כלשהו. במקרה שכזה, באם בתוך 24 שעות מיום קבלת המוצר, לא התקבלה כל הודעה מצד המשתמשת על פגם כלשהו במוצר, יחשב הדבר כהודאה מצד משתמשת כי אין במוצר כל פגם, ולא תהא לה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/אוהאתר ו/או מי ממנהליהם או עובדיה בקשר לפגם במוצר.

28. החברה ו/או האתר לא ו/או מנהליהם ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמשת לצד שלישי כלשהו, כתוצאה מרכישה באתר שלא על פי תנאי תקנון זה.

29. טעות קולמוס הקשר לתיאור המוצר ו/או מחירו לא תחייב את החברה ו/או את הנהלת האתר.
30. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם למוצר ו/או למשתמשת ו/או לצד שלישי כלשהו בגין שימוש במוצר שלא על פיהוראות היצרן.

31. החברה ו/או הנהלת האתר שומרות לעצמן את הזכות לשנות מעת לעת את מגוון השירותים והמחירים המוצעים וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או צמצום ו/או הרחבת השירותים הניתנים באתר, וזאת על פי שקול הדעת הבלעדי של החברה ו/או של מפעילי האתר ומבלי שתינתן על כך הודעה כלשהי.

קניין רוחני

32. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות אך לא רק זכויות היוצרים בתמונות ובתכנים שבאתר, בסימני המסחר ובשם החברהו/או האתר, בדגמים, הסודות המסחריים, הנם רכוש החברה בלבד.

33. חל כל אישור לעשות שימוש במידע כלשהו המצוי באתר, ואין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע, תמונה ו/או טקסט כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.

34. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, ובכלל זאת במחירי המוצרים, רשימת החנויות, רשימתלקוחות, רשימת מוצרים, ו/או בכל נתון המצוי באתר, בלא קבלת הסכמתה של החברה ו/או הנהלת האתר מראש ובכתב.

מדיניות פרטיות

הרשמה לשירותים

35. עבור חלק מהשירותים המוצעים במסגרת האתר נדרשת הרשמה, במסגרת יידרש המשתמש למסור פרטיים אישים ונתונים. הנתונים והמידע שימסור המשתמש יישמרו במאגר המנוהל באתר.

36. בהתאם לחוק, המשתמש אינו מחויב למסור פרטים ומידע.

37. פרטים אישיים ומדע שימסרו על ידי המשתמש לצורך ההרשמה לאתר יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של מפעילת האתר, חברת אופנת טיאו אופנה בע״מ ח.פ. 516054301, (להלן: "החברה") כדלקמן:

מאגר המידע

38. בעת ההרשמה לקבלת שירותי האתר, תעביר המשתמשת פרטיים אישיים אודותיה באמצעות טופס הרשמה/טופס הזמנה. בין הפרטים שיועברו ייתכן ויידרשו שם המשתמשת, ת.ז., כתובת, מס' טלפון, כתובת דוא"ל, תאריך לידה, אמצעיתשלום וכד'.

39. פרטים אלו ישמרו במאגר המידע של החברה.

40. כמו כן, במאגר המידע ייתכן ויאגרו נתונים אודות מוצרים ושירותים שרכשה המשתמשת או שהתכוונה לרכוש, הדרךבה נוהגת המשתמשת להשתמש באתר ובקישורים השונים, מאמרים, פרסומות וכל מידע שעיינה בהם המשתמשת, וכלמידע אחר שיימסר על ידי המשתמשת. בעצם השימוש באתר ו/או בעצם מסירת המידע, מסכימה המשתמשת שהחברה תעשה שימוש כדין במידע שתאגור בהתאם למדיניות פרטיות זו ולמטרות שלהלן:

א. למטרות שיווק וקידום האתר ומוצרי החברה, וליצירת קשר עם המשתמשים בכל דרך, לרבות בדיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת, לצורך דיוור חומר שיווקי ופרסומות;

ב. לצורך שיפור ושינוי השירות והתוכן המוצעים באתר על בסיס נתונים אודות התנהגות המשתמשים באתר, בהתאם לציפיותיהם ומבלי לזהות את המשתמשים;

ג.  לצרכי מחקר וסטטיסטיקה;

ד.  לצרכי שיפור עיצוב האתר ויצירת אזורים אישיים בהתאם לנוחות המשתמשים;

ה. התאמת הנושאים והתכנים המפורסמים באתר בהתאם לשימוש ודרישות המשתמשים;

ו. התאמת מידע מסחרי ופרסומות לפי צרכי המשתמשים;

ז. לשם העברת מידע סטטיסטי אנונימי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים.

ח. שליחת עדכונים ומידע פרסומי:

41. במידה והמשתמשת נתנה הסכמתה לכך, רשאית החברה לשלוח אליה הודעות בדואר אלקטרוני ו/או בהודעות טקסט לטלפון ולעדכנה בדבר שירותים חדשים, מוצרים, תכנים ומידע שיווקי, בין אם מקור המידע הינו החברה עצמה ובין אם מפרסמים אחרים. החברה לא תעביר את פרטי המשתמשת לגורמים אחרים אם לא ניתנה לכך הסכמת המשתמשת. המשתמשת רשאי לבטל הסכמתה זו ולהפסיק את שליחת ההודעות אליה בכל שלב ובכל עת.

42. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים פרטים אישיים של המשתמשים ומידע הנוגע לפעילותם באתר, למעט במקריםהבאים:

א. בכל מקרה של הליכים משפטיים, תביעה או מחלוקת בין המשתמש לחברה או בין החברה לצד שלישי;

ב. במקרים בהם מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים;

ג. במקרה בו תידרש החברה, בצו שיפוטי או אחר, למסור פרטים אודות המשתמשים;

ד. במקרה בו משתמש יפר את תנאי השימוש באתר או יבצע פעולות אסורות על פי דין.

ה. בכל מקרה בו החברה תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור או תקנה זכויות שימוש בפעילות האתר, תשנה את הבעלותבאתר או תעביר את הפעילות לגורם אחר רשאית החברה להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים וכל חומר אחר שבידו לאותו גורם ובלבד שגורם זה יהיה כפוף לתנאי השימוש ויהיה מחויב להם כלפי המשתמשים.
 
Cookies ("עוגיות"):

43. Cookies הינם קבצי טקסט אשר יוצר הדפדפן לבקשת שרת האתר תוך אכסונם בדיסק הקשיח של המשתמש.

44. אתר זה עושה שימוש ב Cookies על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר לצורך התאמתו להעדפות האישיות של המשתמשים וכדי למנוע מהמשתמשים להזין מחדש פרטים בעת מילוי טפסים. כמו כן ייתכן והחברהתעשה שימוש ב- Cookies של צדדים שלישיים, כגון רשתות חברתיות, Google Analytics, וכיוצ"ב לצורך הצגת פרסומים בהתבסס על פעילות המשתמשת באתרי האינטרנט השונים.

45. כמו כן האתר עושה שימוש בקבצי Cookies על מנת לאפשר ביצוע פעולות שיווק והצגת פרסומים בפני המשתמש מטעם האתר באמצעות צדדים שלישיים ובאתרי צדדים שלישיים.

46. במידה והמשתמש אינו מעוניין בקבלת Cookies, ניתן למנוע זאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן המשתמש. כן ניתן למחוק Cookies שנשמרו במחשב המשתמש. לביצוע פעולות אלה יש להיעזר במידע העזרה שניתן במסגרת דפדפןהאינטרנט. מחיקת Cookies או הפסקת קבלתם עלולים למנוע גישה לדפים ולשירותים מסוימים.
 
47. אתר זה מפעיל נהלים ושיטות לאבטחת המידע הנאגר במטרה להגביל חדירה לא רצויה למחשב האתר. פעולות אלהאינן מספקות הגנה מלאה ועל-כן, מפעילי האתר אינם מתחייבים כי המידע והשירותים הניתנים על ידם יהיו מוגנים באופן מוחלט מפני חדירה לא רצויה ולא מורשית למאגר המידע.

48. החברה רשאית לשנות בהתאם לנדרש ומעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו במדיניות זו שינוייםמהותיים בנוגע להוראות השימוש במידע אישי שמסר המשתמש, יפרסם על האתר הודעה בעמוד הבית.
 
מקום השיפוט

49. כל מחלוקת שהיא בין המשתמשת ו/או צד שלישי כלשהו בקשר לאתר ו/או למוצרים שהוזמנו באמצעות האתר ו/או בקשר למידע המופיע באתר, תתברר על פי הדין הישראלי וניתנת בזאת סמכות דיון מקומית ייחודית ובלעדית לבתי המשפט בתל-אביב- יפו ולהם בלבד.

50. פרטים ליצירת קשר:

(1) טלפון: 0525433180

(2) כתובת: דרך יפו 21 תל אביב

(3) דואר אלקטרוני: ppunto@walla.co.il

(4) פקסימיליה: 035189740